3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Zarządzanie i przywództwo

Organizacja

Manager

Zespół

Przywództwo

Aby uzyskać pomoc w doborze odpowiedniego szkolenia lub jego szczegółowy program z resume trenera

KLIKNIJ TUTAJ

 

Główne zagadnienia w szkoleniach:

Organizacja

Planowanie i zarządzanie strategiczne
Zbudowanie świadomości biznesowej. Schemat planowania strategicznego. Analiza otoczenia organizacji. Formułowanie misji, wizji i celów strategicznych. Korelacje działań operacyjno-taktycznych z kierunkiem strategicznym.

Budowanie tożsamości organizacji
Diagnoza organizacji: badanie zaangażowania, wartości, kultury organizacyjnej i stylu przywództwa. Zdefiniowanie misji, wizji i wartości oraz ich komunikacja w organizacji. Skuteczność osobista w obszarze współpracy. Usprawnienie działań organizacji podnoszących jej efektywność.

Zarządzanie procesami
Definicja procesu. Narzędzia budowania, analizowania i monitorowania procesów (mapa procesu, wykres Paretto, analiza FMEA, SPC, metodologia 5WHY, cykl PDCA). Analiza i optymalizacja procesu.

Zarządzanie projektami
Zrozumienie logiki i metodologii zarządzania projektami. Określenie celu projektu, zakresu i korzyści z projektu. Poznanie roli kluczowych postaci w projekcie. Dobór członków, ocena kompetencji i poziomu zaangażowania. Planowanie projektu, budowanie harmonogramu i szacowanie kosztów. Diagnozowanie ryzyk, monitoring i zarządzanie informacjami w projekcie. Rozumienie projektu jako katalizatora zmiany.

Zarządzanie przez cele a wzrost świadomości biznesowej
Zrozumienie idei zarządzania przez cele. Kluczowe elementy procesu zarządzania przez cele. Cykl ZPC. Metody definiowania i delegowania celów i zadań. Powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi. Monitorowanie stopnia realizacji celów. Proaktywność i zaangażowanie jako fundament efektywności.

Zarządzanie zmianą
Zasady, etapy i narzędzia wdrażania procesu zmian w organizacji. Fazy zmiany: zaprzeczenia, oporu, eksperymentowania i zaangażowania. Rola lidera w zmianie, wspieranie innych w zmianie. Zmiana - przejście od zagrożenia do szansy. Pogłębienie świadomości własnych reakcji na zmianę i wypracowanie konstruktywnych zachowań wspierających w sytuacji zmiany.

Manager

Autorytet, zaufanie i wpływanie
Rodzaje i metody budowania autorytetu. Osobowość, kompetencje, zadania lidera. Integracyjna gra menadżerska pt. "Kierownik". 7 metod wywierania wpływu w organizacji. Gra "Trafna Argumentacja". Język korzyści w kontakcie z partnerem biznesowym. Techniki 4P. Test "W co grają ludzie w organizacji". Konstruktywne metody demaskowania gier w sytuacjach biznesowych.

Komunikacja managerska
Komunikacja interpersonalna a komunikacja w organizacji. Rodzaje komunikacji. Komunikacja a role grupowe w zespole. Analiza różnic w przepływie informacji. Mowa ciała. Udzielanie informacji zwrotnej. Sztuka aktywnego słuchania. Zakłócenie w systemie komunikacyjnym. Komunikacja jako klucz do skutecznego zarządzania. Asertywna komunikacja w trudnych sytuacjach managerskich.

Prezentacja danych i wystąpienia publiczne
Zasady kreowania profesjonalnego prezentera. Komunikacja werbalna i niewerbalna w toku prezentacji. Struktura prezentacji i prowadzenia zebrań. Przygotowanie merytoryczne i psychologiczne do wystąpień publicznych. Sesja pytań i odpowiedzi. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji. Videotrening.

Automotywacja i motywowanie pracowników
Teorie, źródła i metody motywacji. Narzędzia motywowania w pracy. Motywatory finansowe i pozafinansowe. Etapy rozwoju pracownika, poziom motywacji a styl zarządzania. Wypracowanie katalogu motywacyjnego we własnym zespole. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych w kontekście motywacji. Budowanie motywacji w ramach systemu zarządzania: wyznaczanie celów, planowanie, delegowanie i kontrola.

Savoir vivre w biznesie
Wizerunek profesjonalisty. Sztuka powitania - reguły obyczajowe. Etykieta językowa - zasady stosowania zwrotów grzecznościowych. Komunikacja interpersonalna - techniki poprawiające porozumiewanie się. Precedencja - kwestia pierwszeństwa w sytuacjach biznesowych. Zasady profesjonalnego przyjmowania kontrachentów. Korespondencja tradycyjna i elektroniczna. Zasady kontaktowania się przez telefon. Zachowania przy stole.

Międzykulturowość w biznesie
Definicje kultury i podstawowe dylematy kulturowe. Składniki materialne i niematerialne. Poziomy kultury. Poznanie swoich wartości i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w działaniu firmy. Porównanie kultur, wpływ kultury na biznes. Pokonywanie różnic międzykulturowych na codzień.

Małe zmiany z zarządzaniu, które dają DUŻE efekty
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się przykładowo, jakie małe zmiany w organizacji spotkań firmowych spowodują, że będą one bardziej produktywne? Jak sprawić by kluczowi pracownicy generowali więcej pomysłów i byli bardziej kreatywni?

Zespół

Budowanie i zarządzanie zespołem
Grupa a zespół - różnice. Czynniki wpływające na zespołowe osiąganie wyników: komunikacja, współdziałanie vs. rywalizacja, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów. Role zespołowe, cykl pracy zespołowej. Fazy rozwoju zespołu. Obszary odpowiedzialności managera i funkcje managerskie: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie.

Zarządzanie przez cele
Wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów oraz określenie miary ich realizacji. Planowanie krótko- i długoterminowe. Delegowanie uprawnień i zadań indywidualnie do poziomu kompetencji i motywacji każdego pracownika. Rozmowa kontraktująca. Monitorowanie stopnia realizacji celów.

Ocena pracowników, prowadzenie rozmowy oceniającej
Funkcje i cele rozmów oceniających. Monitorowanie stopnia realizacji zadań i założeń rozwojowych. Modele udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Zasady efektywnej komunikacji podczas oceny. Przygotowanie do rozmowy oceniającej: scenariusz spotkania, analiza wskaźników ilościowych i jakościowych, narzędzie wspierające ocenę. Przebieg rozmowy oceniającej. Trudne sytuacje i błędy w ocenie. Tworzenie planu rozwoju pracowników.

Organizacja pracy i delegowanie zadań
Diagnoza własnych kompetencji w organizacji czasu pracy. Reguły planowania i dokonywania priorytetyzacji zadań. Praktyczne narzędzia usprawniające planowanie i organizację pracy własnej oraz zespołu. Eliminacja "złodziei czasu", rozpoznanie zagrożeń i planowania z rezerwą. Metody delegowania zadań i uprawnień. Lista kontrolna delegowania.

Rekrutacja i selekcja
Fazy procesu rekrutacji i selekcji. Typy wywiadów kwalifikacyjnych. Opis stanowiska pracy, tworzenie profilu kandydata. Selekcja kandydatów - umiejętność czytania i analizowania CV. Selekcja telefoniczna. Kwestionariusz do rozmowy rekrutacyjnej. Skuteczne narzędzia i techniki prowadzenia rekrutacji (pytania krzyżowe, metoda lejka, metoda CREW, testy kompetencji, skale behawioralne, scenariusze ćwiczeń). Trening rozmowy rekrutacyjnej. Błędy w procesie selekcji i rekrutacji. Wdrażanie nowego pracownika do pracy.

Coaching managerski
Definicje i metody coachingu. Etapy procesu coachingowego. Schemat GROW. Postawa coach'a - 6 filarów coachingowego podejścia. Model kompetencji coachingowych. Zasady formułowania celów coachingowych. Struktura informacji zwrotnych. Narzędzia do coachingu - formularze, wskaźniki, prace domowe. Manager w roli coach'a. Techniki kreatywnego myślenia w coachingu. Coaching indywidualny a coaching zespołowy.

Zarządzanie zespołem projektowym
Metodyki zarządzania projektami. Logika myślenia projektowego i rozpoczęcie projektu. Kluczowe osoby w projekcie - rola lidera zespołu projektowego. Dobór członków zespołu. Kierowanie zespołem projektowym. Planowanie - struktura podziału pracy i harmonogram, zasoby. Techniki wspomagające pracę lidera projektu. Monitorowanie postępu prac i wdrożenia.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Autodiagnoza własnego stanu. Mechanizmy stresu. Stresopochodne procesy psychologiczne i fizjologiczne. Analiza stresujących sytuacji i metody ich niwelowania. Syndrom wypalenia zawodowego: przyczyny, objawy, techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Sesja treningu autogennego - sztuka odpoczynku.

Kreatywność a efektywność
Kreatywność jako cecha osobowa. Kreatywność jako proces grupowy. Proces loopig'u. Marzyciel, krytyk, realizator - podstawowe typy w grupie kreatywnej. Stymulowanie kreatywności. "Jak pomóc niedźwiedziom w kanadyjskiej tundrze?" - gra. Droga od formułowania problemu do wyboru rozwiązania - kto jest właścicielem zebry? Cykl PDCA - od pomysłu do realizacji. Tworzenie innowacji poprzez myślenie kreatywne.

Trening twórczego rozwiązywania problemów/ konfliktów
Częste i długotrwałe, a nie rozwiązane konflikty w miejscu pracy powodują stres, obniżenie jakości i wydajności pracy, niechęć do jej wykonywania. Skutkiem może być utrata najlepszych pracowników, którzy przejdą do innych firm i częstsze nieobecności pozostałych. Nieuniknione różnice w postawach, wartościach, priorytetach i stylach życia stanowią potencjalne źródło konfliktów między ludźmi. Konflikty ujawniają się jednak najczęściej wskutek złej komunikacji między ludźmi i urażonych uczuć. Powodem wielu nieporozumień jest schematyczne, sztywne myślenie, błędne zrozumienie intencji lub treści, nie słuchanie argumentów oponenta, brak dbałości o jasny, spójny przekaz słowny, i przede wszystkim nieodpowiednie podejście w zarządzaniu konfliktem.

Przywództwo

Od zarządzania do przywództwa
Różnice między zarządzaniem a przywództwem. Obszary odpowiedzialności lidera - teoria Adaira. Atrybuty przywódcy, eksperyment Posnera. Kluczowe kompetencje, wartości i oczekiwania stojące przed liderem. Gra symulacyjna "szach mat". Styl przywództwa a etapy rozwoju pracownika według kryteriów kompetencji i motywacji, zadania lidera na poszczególnych etapach. Przywództwo sytuacyjno-zadaniowe. Modelowanie postaw i zachowań wśród pracowników. Wzbudzanie proaktywności, kreatywności i odpowiedzialności w zespole. Rozwijanie potencjału w zespole.