3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Warunki świadczenia usług

Przepisy dotyczące szkolenia

Osoby delegowane na szkolenie przez podmiot delegujący zwany dalej „Zamawiającym”, winny przestrzegać ogólnych przepisów Certes Sp. z o.o. dotyczących szkoleń, z którymi Uczestnicy zostaną zapoznani na początku szkolenia przez Trenera lub Opiekuna Szkoleń. Zleceniobiorca ma prawo przeprowadzać proces przygotowawczy do świadczenia usługi szkoleniowej i doradczej – analizę potrzeb szkoleniowych oraz wykorzystywać różnorodne formy nauczania za zgodą Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej. Oferując Zleceniodawcy specjalnie dobrane usługi doradcze oraz szkoleniowe, Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby jego działania odniosły w organizacji klienta zamierzony skutek. Zleceniobiorca ma prawo przeprowadzać proces ewaluacji usługi szkoleniowej za zgodą Zleceniodawcy.

Przepisy dotyczące trenerów

Trenerzy – rekomendowani przez Zleceniobiorcę, akceptowani przez Zleceniodawcę. Rekrutacja trenerów odbywa się zgodnie z procedurami wewnętrznymi Firmy Certes.

Anulowanie usług

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć zapłaci on Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 60% należności, o której mowa w §2 umowy. W przypadku odwołania przez Zleceniodawcę szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni, kara umowna wynosić będzie 100% należności. Zmiana terminu realizacji zlecenia dokonana za uprzednim porozumieniem stron nie jest traktowana jako rezygnacja ze zlecenia.

Zamiany i przeniesienia

Zleceniodawca ma prawo zmienić osoby delegowane na szkolenie nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia. Tego rodzaju powiadomienia winny być nadsyłane przez Zamawiającego emailem do osoby koordynującej projekt i potwierdzane telefonicznie.

Poufność

Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Zleceniodawcy, uzyskanych podczas wzajemnej współpracy. Wszystkie informacje otrzymane od Zleceniodawcy, Zleceniobiorca traktuje jako poufne.

Własność i prawa autorskie

Wszystkie materiały szkoleniowe są własnością Firmy Certes, która zachowuje wszelkie prawa autorskie do wszelkich materiałów dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie - w części lub w całości – dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione. Zamawiający nie uzyska żadnych praw autorskich, jak też innych praw własności intelektualnej, posiadanych przez Firmę Certes. Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych podmiotów lub swoich pracowników chyba, że Strony postanowią inaczej.