3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Zarządzanie zaufaniem w organizacji

czyli jak zwiększać potencjał oraz efektywność organizacji

 

„Zaufanie i entuzjazm są największymi producentami sprzedaży na rynku.“
O.B. Smith

 

Zaufanie zwykle kojarzone jest z cechą ludzką bliską naiwności, ale także życzliwością, a nawet dobrotliwością. Tymczasem zaufanie jest desygnatem nowoczesnej organizacji i jego domeną. Jest także postawą, która ma prowadzić do określonych zachowań. Obala to jeden z mitów na temat zaufania, że zależy ono od drugiej osoby.

W ujęciu, które proponujemy, zaufanie wiąże się z kulturą organizacyjną, wizją organizacji, a także postawami i stylami zarządzania zespołami, przewodzenia im. Zaufanie jest bowiem najsilniejszym „medykamentem“ pobudzającym zaangażowanie i innowacyjność. Umiejętnie zaimplementowane, buduje współpracujące zespoły osiągające długoterminowe cele.

CEL SZKOLENIA

 

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zarządzania zaufaniem w organizacji.

OBSZARY TEMATYCZNE SZKOLENIA

 

 • Zaufanie vs nieufność - wpływ na efektywność (realizacja celów), zaangażowanie (entuzjazm) i innowacyjność (kreatywność
  w rozwiązywaniu problemów) członków zespołu.
 • Podstawowe składowe zaufania według J.K. Butlera (m.in: kompetencje, konsekwencja, lojalność, dostępność, wiarygodność i in.). Zaufanie jako cecha/właściwość, postawa/zachowanie oraz kompetencja.
 • Rola zaufania w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi: pozyskiwanie talentów, innowacje, zarządzanie wiedzą, motywowanie. 
 • Etapy rozwoju zaufania według McAllistera (poznanie i afekt).
 • Korzyści wynikające z zarządzania zaufaniem (uruchomienie twórczego myślenia, motywacja do działania, zwiększenie efektywności w sytuacjach kryzysowych, lepsze koordynowanie współdziałania, efektywne zarządzanie wiedzą, stymulowanie wzrostu przychodów i in.) oraz mity na jego temat.
 • Skutki braku zaufania w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji i jego wpływ na efektywność organizacji. Zaufanie jako filozofia/ wizja działania organizacji oraz zaufanie jako jeden z najsilniejszych motywatorów dla jednostek
  i zespołów
 • Empowerment, jako proces angażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji oraz usamodzielniania pracowników. Główne wymiary empowerment: self efficacy, self determination, personal conequence, meaning, trust. 
 • Budowanie przywództwa – zaufanie jako ważny komponent przywództwa (szczególnie transformacyjnego i charyzmatycznego). Kierowanie a przewodzenie zespołom – podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia. 
 • Kompetencje managera zarządzającego zaufaniem (otwarta komunikacja, dzielenie się informacjami strategicznymi, inicjowanie udziału pracowników w podejmowanie decyzji); budowanie dojrzałości managerskiej. 
 • Zasady budowania stylu zarządzania opartego na zaufaniu (m.in. modelowanie zachowań, postawy, przewidywalność zachowań, dojrzałość managerska, deklaracja vs działanie, i in.), czyli „rób to, co mówisz, że będziesz robił“ (za: W. Bridges). 
 • Kluczowe kwestie planowania oraz rozwoju programu zaufania w organizacji – wizja, wartości, systemy wynagradzania, środowisko pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, sposoby podejmowania decyzji. 
 • Zarządzanie zmianą a zaufanie – rola zaufania we wdrażaniu zmian oraz angażowaniu pracowników w zmiany w organizacji.
  W jaki sposób wykorzystać zmiany do budowania organizacji zarządzanej zaufaniem.

FORMUŁA SZKOLENIA

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest realizowane w oparciu o dwie gry symulacyjne.

 • Gra symulacyjna I
  • Cel modułu
   • Doświadczenie (uświadomienie sobie, skonfrontowanie, zauważenie): 
    • sytuacji ograniczonego zaufania
    • wpływu zaufania na zwiększenie efektywności i zaangażowania we współpracę 
   • Poznanie: 
    • roli otwartej komunikacji 
    • sposobów inspirowania do kreatywnego myślenia 
    • sposobu kreowania wspólnoty w grupach zadaniowych
  • Opis modułu/ ćwiczeń
   • Podczas gry uczestnicy, w określonym czasie, będą musieli wspólnie podjąć szereg decyzji mających na celu rozwiązanie problemowej sytuacji sytuację. 
   • Warunkiem rozwiązania problemu, poza współpracą zespołu i sprawną komunikacją, jest umiejętność podejmowania decyzji, radzenie sobie z fałszywymi przekonaniami oraz deficytem informacji.
 • Gra symulacyjna I|
  • Cel modułu
   • Doświadczenie (uświadomienie sobie, skonfrontowanie, zauważenie): 
    • sytuacji ograniczonego zaufania
    • wpływu zaufania na zwiększenie efektywności i zaangażowania we współpracę 
   • Poznanie: 
    • roli otwartej komunikacji 
    • sposobów inspirowania do kreatywnego myślenia 
    • sposobu kreowania wspólnoty w grupach zadaniowych
  • Opis modułu/ ćwiczeń
   • Uczestnicy będą pracować w pięciu zespołach. 
   • Możliwość komunikacji między sobą oraz podejmowanie decyzji będzie ograniczone. 
   • Podczas całej rozgrywki, zespoły będą poddawane nieoczekiwanym zmianom. Właściwa reakcja na poszczególne zmiany będzie warunkiem koniecznym do zrealizowania celu gry. 
   • Pomimo ograniczeń uczestnicy będą musieli wypracować sposoby współpracy oparte na zaufaniu i z uwzględnieniem podziału ról oraz zadań.

POZOSTAŁE FORMY PRACY

 • mini-wykłady 
 • dyskusje moderowane 
 • case study 
 • ćwiczenia grupowe