4 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Oferta współpracy w zakresie pozyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 rokuDlaczego warto skorzystać z KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Certes

Założenia KFS

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy /KFS/ - nowy instrument polityki rynku pracy
 • Istotą KFS jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy                                                      
 • O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o prace. Nawet DUŻE firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie!
 • Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej przekazuje środki KFS do urzędów pracy, gdzie można bezpośrednio ubiegać się o dofinansowanie
 • Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kształcenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Kogo można objąć wsparciem? 

 • W obecnym roku wsparcie dedykowane jest dla osób pracujących (umowa o pracę)

 

Cel KFS

KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno  poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.


Działania na jakie można pozyskać dofinansowanie

 • Ddoprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które będzie można zaspokoić dzięki środkom KFS 
 • KURSY, STUDIA PODYPLOMOWE 
 • Badania lekarskie i psychologiczne jeśli okażą się neizbędne 
 • EGZAMINY umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

 

Zakres wsparcia przez Certes

Krajowy fundusz szkoleniowy oferta

Kompetentny pracownik to prawdziwy kapitał firmy. Ale kompetencje i wiedza nie są czymś stałym. Aby utrzymywać wysoki poziom merytoryczny pracowników, nieodzowne są szkolenia, związane ze zmieniającymi się metodami pracy, innowacjami technicznymi czy informatycznymi. Szkolenia pracowników oznaczają oczywiście potrzebę ich finansowania. Nie wszystko można ująć podczas szkoleń wewnętrznych, gdy bardziej doświadczona kadra przekazuje wiedzę młodszym stażem pracownikom. Istnieje wobec tego, konieczność przeprowadzania szkoleń z udziałem trenerów zewnętrznych. Dlatego też, dobrze byłoby zadbać o skuteczne finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć. 

I tutaj właśnie z pomocą w zakresie finansowania szkoleniowego przychodzi Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Przy właściwie przygotowanych dokumentach jest to źródło znaczącego dofinansowania dla celów szkoleniowych. Co istotne, jest to dofinansowanie pokrywające większość wydatków na planowane szkolenia, w których wezmą udział pracownicy regularni bądź kadra menedżerska.  

Poprzez doszkalanie pracownika rozumiane są także studia. Na ten cel również może być asygnowane dofinansowanie z KFS. Warto więc tematowi, jakim jest finansowanie rozwoju kompetencji pracownika poświęcić nieco więcej uwagi. Jest jedynie kwestią czasu, kiedy pracownik z wysokimi umiejętnościami przysporzy pracodawcy wymiernych korzyści biznesowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, dotyczącymi dofinansowania działań szkoleniowych dla personelu firm. 

 

Kontakt

Agnieszka 
Jabłońska-Wójcik           
+48 22 357 33 00
Business Development Menager
Agnieszka.Jablonska-Wojcik@certes.pl

Anna Michalkiewicz        
+48 22 357 33 00
Business Development Menager 
Anna.Michalkiewicz@certes.pl

Agnieszka Olszak           
+48 22 357 33 00
Key Account Menager    
Agnieszka.Olszak@certes.pl

Agnieszka Tobota           
+48 22 357 33 00
Business Development Menager 
Agnieszka.Tobota@certes.pl

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2014 poz. 639);
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 • załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).